Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser
for
Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a.

1. Anvendelse

1.1. Disse Salgs- & leveringsbetingelser er fastsat i overensstemmelse med Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a.s vedtægter.

1.2. Salgs- & leveringsbetingelser gælder for alle køb der foretages hos Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a., medmindre disse udtrykkeligt er fraveget ved særskilt skriftlig aftale.

1.3. For andelshavere i / medlemmer af Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a.s har vedtægterne dog forrang for disse Salgs- & leveringsbetingelser, såfremt der måtte fremgå andet af vedtægterne.

2. Definitioner

2.1. Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a.s produkt vil kunne blive omtalt, som foder, leverancen eller tilsvarende.

2.2. Ethvert køb hos Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a. er erhvervskøb.

2.3. Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a. kaldes herefter ”Sælger” eller tilsvarende.

2.4. Alle der foretager køb af foder hos Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a. kaldes herefter ”Køber” eller tilsvarende. Dette gælder også andelshavere i / medlemmer af Sjællands Pelsdyrsfoder A.m.b.a.

2.5. I tilfælde hvor det påhviler Køber at give oplysninger til Sælger, skal køber af egen drift sende dokumentation for oplysningens rigtighed til Sælger. Sælger er berettiget til at kontrollere og underundersøge oplysningens rigtighed nærmere og anmode om supplerende oplysninger.

3. Betingelser for køb / Aftale indgåelse

3.1. Sælger kan kun indgå aftaler med Købere, som driver pelsdyravl. En Køber skal derfor oplyse CVR nr., for at der kan indgås aftale om salg og køb af foder. Sælger forbeholder sig at afvise Købere, der ikke fremkommer med disse oplysninger.

3.2. Aftaler om køb af foder hos Sælger er fortløbende og løber fra aftalens indgåelse og frem til udløbet af opsigelsesperioden.

3.3. Ved aftaler om køb af foder hos Sælger har Køber pligt til at aftage alt sit foder hos Sælger i den periode, som aftalen løber. Med ”alt sit foder” menes, alt det foder, som Køber skal bruge til alle dyr tilknyttet Købers virksomhed, herunder både egne dyr og eventuelle pensionsdyr. Køber skal derfor oplyse, hvor mange dyr der er tilknyttet Købers virksomhed, for at der kan indgås aftale om salg og køb af foder. Sælger forbeholder sig, at afvise kunder, der ikke fremkommer med disse oplysninger. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.4. Køber må ikke videredistribuere foder leveret af Sælger. Købere må således ikke sælge eller på anden vis overdrage foder til andre, herunder til andre virksomheder, selskaber, forældre og børn eller til andre. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.5. Køber er forpligtiget til, at oplyse Sælger om ændringer i forbindelse med ændring af CVR nummer, virksomhedsoverdragelse, eller anden omstrukturering af væsentlig karakter i købers virksomhed. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.6. Køber skal hvert år senest den 1. april indberette antallet af minkhunner tilknyttet købers virksomhed/besætning herunder også antallet af evt. pensionsdyr. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.7. Sælger kan til enhver tid kræve, at Køber stiller en anfordringsgaranti for foderleverancer frem til nærmeste mulige tidspunkt, hvor aftalen kan bringes til ophør. Anfordringsgarantiens størrelse fastsættes af Sælger efter de i pkt. 10.1 anførte principper. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.8. Sælger er berettiget til som led i sygdomsbekæmpelse at fastsætte særlige vilkår for leverancer til farme / besætninger, der måtte rumme sygdom og smitterisiko. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

3.9. Køber har pligt til – til enhver tid – at sørge for at adgangsveje og aflæssepladser er af en sådan beskaffenhed, at Sælgeres foderbiler kan komme frem uden gener. Dette indebærer, at træer og grene skal være klippet og fri for forhindringer, således at vejen er minimum 3 meter bred i op til 4 meters højde, og at aflæssepladsen skal være fast og tør. Derudover må der ikke forefindes andre forhindringer, der hindrer foderbilernes fremkomst. Købers tilsidesættelse heraf udgør en væsentlig misligholdelse.

4. Kontrol af råvarer/Sporbarhed

4.1. Sælger producerer færdigfoder til mink i henhold til gældende foderlovgivning og kriterier opstillet af branchens egen kontrolinstans ”den frivillige foderkontrol”.

4.2. Sælger foretager stikprøver af alle indleverede råvarer. Derudover udtages prøve af alt færdigproduceret minkfoder pr. produktionsdag. Denne prøve opbevares i mindst 3 måneder.

5. Mængder og aftagere

5.1. De aftalte mængder af foder pr. leverance kan afvige +/- 15 kg uden ændring af den aftalte pris.

6. Ansvar og risiko

6.1. Risiko og ansvar for det leverede foder overgår til Køber i det øjeblik foderet pumpes ud af Sælgers lastbiler.

6.2. Sælger påtager sig intet ansvar for opbevaring eller håndtering af foderet efter risikoens over-gang. Efter risikoens overgang bærer Køber det fulde ansvar for foderet, herunder for opbevaring og håndtering.

6.3. Sælgers garanti for kvaliteten af foderet bortfalder, hvis Køber modificerer foderet. Som modificering betragtes enhver handling, som tilfører fremmede substanser til foderet, herunder iblanding af andet foder, mineraler, vitaminer, råvarer og/eller andre komponenter. Dette uanset substansens oprindelse, herunder også hvis det kommer fra Sælger, f.eks. tidligere leveret foder. Ved indsigelser overfor foderets kvalitet skal Køber fremlægge en kontrolprøve (læsseprøve), der beviser, at der ikke er eller har været tilført fremmede substanser til foderet. Kontrolprøve (læsseprøve) sendes til den frivillige foderkontrol for analyse. Køber betaler alle omkostninger for udtagelse, fremsendelse og analyse af prøven. Købers omkostning refunderes ikke uanset at prøven beviser, der ikke er eller har været tilført fremmede substanser til foderet.

Prøven skal udtages af en repræsentant fra den frivillige foderkontrol. 

6.4. Sælger garanterer kun for holdbarheden i henhold til gældende foderplan, eller hvad der i øvrigt måtte være angivet herom af Sælger
7. Kvalitet

7.1. Der udleveres foderplaner til Køber, som indeholder deklaration af tilsætningsstoffer pr. kg. foder, af sammensætning af protein, fedt, vand osv., og af holdbarhed.

7.2. Sammensætningen af råvarerne kan variere.

7.3. Sælger tilstræber, at foderet er i overensstemmelse med deklarationen.

7.4. Sælger garanter heller ikke for næringsværdien eller mangler, som skyldes defekt målerudstyr.

8. Priser

8.1. Alle priser er ex. moms.

8.2. I Sælgers pris indgår udgifter til råvarer, fragt, blandeomkostninger, investeringer, henlæggelser, skatter, afgifter og andre omkostninger. Dog eksklusiv stop penge.

8.3. Sælger forbeholder sig ret til at ændre prisen uden forudgående varsel.

8.4. I tilfælde af sygdom i Købers besætning / på Købers farm(e) kan Køber blive pålagt at betale for udgifter til forebyggelse af sygdomssmitte ved levering af foder

9. Levering, herunder forsinkelse

9.1. Sælger bestræber sig på at levere til aftalt tid, men understreger at forsinkelser kan forekomme.

9.2. Køber afskriver sig retten til at rejse krav mod Sælger angående forsinkelse, herunder direkte eller indirekte tab, så som driftstab, avancetab eller tidstab.

10. Betaling, rykkergebyr og renter

10.1. Køber skal betale á conto forud for en måned efter Sælgers estimat. Estimatet fastsættes ud fra Købers forventede foderforbrug. Estimatet kan f.eks. fastsættes ud fra hvor mange dyr, der er tilknyttet Købers virksomhed, jf. pkt. 3.3. eller foregående måneders forbrug.

10.2. Modtages betaling ikke rettidigt er Sælger berettiget til at undlade at levere foder til Køber og underrette kredsdyrlægen om manglende foder. Derudover kan Sælger rykke køber for betaling, herunder ved fremsendelse af rykkere pålagt rykkergebyr m.v.

10.3. Renteberegning sker efter renteloven.

11. Ansvar for mangler og reklamation

11.1. I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet kan Køber kræve efterlevering eller om levering, hvis Køber har reklameret rettidigt.

11.2. Reklamation skal i overensstemmelse med Købelovens regler for handelskøb ske straks for at være rettidig. Reklamationer skal derudover fremsættes skriftligt. Henset til at foderet er letfordærveligt, og at Køber overtager risikoen ved levering, skal Køber kontrollere foderet ved levering og reklamere straks efter levering. Ved reklamation skal Køber angive, hvad der reklameres over og hvilken misligholdelsesbesørgelse, som Køber påberåber sig.

11.3. Beviset for forkert kvalitet kan kun føres ved kontrolprøve (læsseprøve) i overensstemmelse med, hvad der fremgår af pkt. 6.3.

11.4. Køber fraskriver sig retten til at gøre ethvert tab gældende overfor Sælger, herunder indirekte tab, så som driftstab, avancetab eller tidstab, som manglerne måtte have forvoldt Køber.

11.5. Køber fraskriver sig endvidere retten til at gøre ethvert tab, over for Sælger, herunder indirekte tab, så som driftstab, avancetab eller tidstab, relateret til manglende opfyldelse af gældende lovgivning med hensyn til opbevaring og anvendelse af foder, gældende.

12. Opsigelse, Ophør og Misligholdelse

12.1. Med henvisning til pkt. 3.2. løber en aftale fra indgåelse og frem til udløbet af opsigelsesperioden, hvor den ophører uden yderligere varsel.

12.2. Aftaler kan opsiges af både Køber og Sælger med 3 måneders varsel med ophør til kalenderårets udløb. Opsigelser skal være skriftlige og varslet tælles fra sælgers modtagelse. Eksempler på opsigelser og udløb af opsigelsesperioden:

Ved opsigelse modtaget af Sælger senest den 30.9 udløber opsigelsesperioden den 31.12. samme kalenderår.

Ved opsigelse modtaget af Sælger efter den 30.9. udløber opsigelsesperioden den 31.12. det efterfølgende kalenderår.

12.3. I tilfælde af Købers væsentlige misligholdelse er Sælger berettiget til straks at ophøre med at levere foder til Køber. Derudover kan Sælger kræve, at køber erstatter ethvert tab, som sælger måtte lide i denne forbindelse, herunder direkte og indirekte tab, så som driftstab, avancetab eller tidstab.

13. Afgørelse af tvister og værneting

13.1. Tvistigheder i anledning af nærværende bestemmelser og leverancer fra Sælger søges afgjort i mindelighed.

13.2. I tilfælde af at der ikke kan opnås en mindelig løsning afgøres Tvistigheder ved Sø- og Handelsretten, som 1. instans.